Accions

El Campus Virtual eina a eina

De Campus Virtual URV - Ajuda


En aquest apartat podràs trobar informació detallada sobre les diverses activitats i recursos que pots afegir a les aules virtuals així com aspectes configurables d’aquestes com són les qualificacions, el seguiment de la compleció o el procés d’importació, entre d’altres. A més a més, també trobaràs informació sobre com personalitzar el teu perfil i com funcionen altres eines que s’integren al Campus Virtual.

Activitats
Recursos
Aula virtual. Configuració i paràmetres
Personalització
Altres eines

(*) Només disponible per cursos de formació permanent (no formació reglada).


Activitats

"Activitat" és el nom general per a una sèrie de funcionalitats de Moodle dins un curs. Usualment, una activitat és alguna cosa on l'estudiant ha de fer i interactuar amb els altres estudiants i/o amb els professors.
Com afegeixo una activitat a l’aula virtual?


A l’aula virtual trobem les següents activitats:

 • Assistència: Permet que un professor registri l'assistència a les classes i que els estudiants vegin el seu propi registre d'assistència.
 • Base de Dades: Permet crear, mantenir i cercar registres en una base de dades compartida per tots els participants d’una aula virtual.
 • Canal de Teams: Permet tenir diverses sales de MS Teams. Útil per desdoblaments de grup.
 • Consulta: Permet al professor plantejar una pregunta i especificar un conjunt de possibles respostes per triar.
 • Diari: Permet que els professors obtinguin l'aportació dels alumnes sobre un tema concret.
 • Enquesta: Permet crear enquestes per recollir informació entre els participants de l’aula virtual.
 • Fòrum: Permet generar discussions asíncrones. Es poden qualificar.
 • Glossari: Permet als participants crear i mantenir una llista de definicions, com un diccionari.
 • H5P: L'activitat H5P habilita que es puguin carregar continguts H5P i afegir-los a un curs.
 • Lliçó: Permet compartir continguts de manera flexible i interactiva.
 • Paquet SCORM: Permet incloure fitxers empaquetats amb l'estàndard SCORM.
 • Qüestionari: Permet dissenyar qüestionaris que comprenguin preguntes de diversos tipus, com ara d'opció múltiple, vertader/fals, aparellament, resposta breu i numèriques.
 • Taller: Permet organitzar activitats per a l'avaluació entre iguals.
 • Tasca: Permet recollir i avaluar les activitats realitzades pels estudiants. Ofereix moltes opcions de configuració.
 • Tria Grup: Permet crear i gestionar grups/equips de treball de manera àgil.
 • Wiki: Permet crear una col·lecció de pàgines compartides entre els participants on tots poden participar creant i editant el contingut de manera col·lectiva o individual.
 • Xat: Permet que els participants mantinguin una conversa escrita sincrònica, en temps real.


Recursos

Un “recurs” és un element que un professor pot utilitzar per donar suport a l'aprenentatge, com un arxiu o un enllaç. En el mode d'edició, un professor pot afegir recursos a través d'un menú.
Com afegeixo un recurs a l’aula virtual?


A l’aula virtual trobem els següents recursos:

 • Carpeta: permet que el professor mostri un nombre de fitxers relacionats dins una sola carpeta.
 • Etiqueta: permet inserir textos i multimèdia entre els enllaços a activitats i recursos d'una secció en la pàgina principal del curs.
 • Fitxer: permet a un professor proporcionar un fitxer com un recurs del curs (PFD, Word, ppt, etc.)
 • Llibre: permet al professor crear un recurs de diverses pàgines en un format de llibre, amb capítols i subcapítols.
 • Pàgina: permet recollir informació un recurs de pàgina web utilitzant l'editor de text. Una pàgina pot mostrar text, imatges, so, vídeo, enllaços web i codi incrustat
 • URL: Permet al professor subministrar un enllaç web com a recurs docent.


Aula virtual

Una aula virtual és l’espai on docents i estudiants conviuen al Campus Virtual. Hi ha una aula virtual per cada assignatura, per la qual cosa a cadascuna d’aquestes només té accés els docents que la imparteixen i els estudiants que es matriculen. També podem trobar altres aules virtuals que no són estrictament de docència, si no poden ser aules generals de titulació o altres cursos als quals puguem estar inscrits. Les aules es nodreixen de recursos i activitats, però a més a més, tenen moltes opcions de configuració que poden ajudar-nos a tenir les aules virtuals a punt.

Personalització

El Campus Virtual ens ofereix opcions de personalització que faran que el nostre pas pel Campus virtual sigui més agradable.
Et recomanem que consultis les opcions.

Altres eines

Dins del Campus Virtual podem fer ús d’altres eines que estan integrades. Entre les eines destaquem aquelles per la comunicació síncrona amb els alumnes (MS Teams i Blackboard Collaborate) el detector de plagi Ouriginal i el portafolis digital de la URV.


Home (1).png