Accions

Lliçó

De Campus Virtual URV - Ajuda

Icona de l'activitat lliçó
PENDENT D'ACTUALITZAR A M4.1


Què és?

L'activitat lliçó ens permet dissenyar recorreguts d'aprenentatge, flexibles, dinàmics i personalitzables per als nostres estudiants.


Les lliçons són una excel·lent eina per, per exemple, presentar nous continguts als estudiants oferint-los la possibilitat de navegar entre les seves parts, responent a preguntes integrades, o simplement ampliant o reforçant aquells continguts que no acabin de quedar clars. En definitiva, és una eina que permet a l'estudiant recórrer els continguts d'acord amb la seva interacció amb el material.

Això si, la intencionalitat d'aquest material sempre dependrà del disseny realitzat pel docent. Es poden dissenyar lliçons en què tots els estudiants recorrin les seves pàgines en el mateix ordre o lliçons en què aquest recorregut sigui diferent:

 • Perquè es plantegin a la fi de cada pàgina diferents opcions d'avanç que l'alumne pot seleccionar.
 • Perquè les preguntes agrupades en un clúster es visualitzen en ordre aleatori cada vegada que es realitza la Lliçó.
 • Perquè en funció de les respostes a les preguntes es pot avançar a través de pàgines diferents.


Les opcions són infinites. Per això et volem presentar 3 maneres de fer servir les lliçons amb els teus estudiants:

 • Per presentar continguts de forma lliure.
 • Per presentar continguts i avaluar la comprensió dels mateixos a mesura que avança la lliçó, tot regulant l'accés a contingut d'ampliació o reforç.
 • Per dissenyar jocs seriosos, en què les respostes dels alumnes condicionen uns itineraris determinats.


Tres maneres de fer servir les lliçons

Per presentar continguts de forma lliure

La lliçó et permet presentar continguts d'una manera més atractiva i de fàcil navegació, facilitant que l'alumne decideixi el que vol consultar en cada moment, tot passant per tot el contingut per completar la lliçó.


Fer un mapa conceptual com aquest et pot ajudar a planificar la teva lliçó.


Fitxer:Ramificacions.png

RECORDA: les pàgines de "final de ramificació" no són necessàries per al bon funcionament de la lliçó, sempre que configuris correctament els salts entre pàgines.


Per presentar continguts i avaluar la comprensió dels mateixos

Amb preguntes fixes


Amb preguntes aleatòries

Per afegir un paquet de preguntes aleatòries a la nostra lliçó farem servir el clúster. El següent vídeo explica com fer-ho:


Per dissenyar jocs seriosos

Un joc seriós és aquell que es dissenya específicament per aprendre, gestionar recursos o fer simulacions a part de per pur entreteniment.


Fer un mapa conceptual com aquest et pot ajudar a planificar la teva lliçó.

Fitxer:Joc serios.png


RECORDA: les pàgines de "final de ramificació" no són necessàries per al bon funcionament de la lliçó, sempre que configuris correctament els salts entre pàgines.

Editem els paràmetres de configuració

Si tens dubtes sobre alguns dels paràmetres, o vols ampliar informació sobre aquests a partir de la visualització de les seccions, aquí aportem algunes definicions.
Recorda que la lliçó és una eina molt versàtil que, depenent de les nostres necessitats, es pot configurar de diverses maneres.

Aparença

Els paràmetres relacionats amb l'aparença són:


Fitxer:Aparença.png


1. Podeu pujar un fitxer multimèdia per fer-lo servir al llarg de tota la lliçó. L'aparença d'aquest serà mitjançant un enllaç que diu "Cliqueu aquí per visualitzar-lo".
Fitxer:Lliço fitxer.png
2. Indica el percentatge d'execució de la lliçó. A l'hora d'utilitzar la barra de progrés cal tenir en compte les següents consideracions:

 • Si es permet que l'alumne realitzi la lliçó diverses vegades, i si aquesta està formada només per pàgines de contingut, en repetir la lliçó la barra es mantindrà en el 100% d'execució. Per contra, si hi ha preguntes i es permet repetir la lliçó diverses vegades, la barra de progrés es posarà en 0% cada cop que s’iniciï la lliçó.
 • La barra de progrés, en el cas de lliçons amb ramificacions (en què els alumnes puguin seguir trajectes diferents) pot no funcionar correctament.

3. Aquesta opció mostra la puntuació acumulada en les diferents preguntes realitzades.
4. Aquesta opció ens permet mostrar un menú de navegació per la lliçó, que es pot condicionar a l'obtenció d'una qualificació mínima (opció 5).
5. Qualificació mínima per mostrar el menú de navegació de la lliçó en cas que es mostri el menú.
6. Si està activat, la lliçó es veurà com una presentació de diapositives, amb una amplària i una alçària fixes marcades per l'administrador (no editable pels docents). No és una opció recomanada, i per això apareix l'opció "No" per defecte.
7. En el cas d'inserir pàgines de preguntes d'opció múltiple, són les opcions que ens apareixeran per defecte, tot i que sempre es poden afegir o treure a l'edició de la mateixa pàgina de pregunta.
8. Amb aquest paràmetre pots escollir si vols fer servir les frases de retroacció de Moodle per defecte o prefereixes crear les teves pròpies retroaccions a les pàgines de preguntes.
9. La darrera opció en permet enllaçar el final de la lliçó amb l'enllaç directe a una altra activitat del Campus Virtual.


Disponibilitat

Els paràmetres relacionats amb la disponibilitat són:


Fitxer:Disponibilitat.png

1. Podem limitar l'accés a la lliçó en un període de temps determinat. Els estudiants podran veure en tot moment el temps que els queda per realitzar la lliçó.
2. Podem establir un límit de temps per resoldre la lliçó, tot i que un cop consumit el temps la lliçó no es tanca. En el cas de limitar el temps, l'estudiant veurà un temporitzador que no s'aturarà en arribar al límit establert, però les puntuacions obtingudes després no es comptaran. El temporitzador no funciona en execucions de la lliçó sense connexió.
3. Podem afegir una contrasenya en format text.
Fitxer:Lliço contrasenya.png
4. També tenim l'opció "Permet que la lliçó es pugui intentar fora de línia a través de l'aplicació mòbil". Si s'habilita, un usuari de l'aplicació mòbil pot descarregar-se la lliçó i fer intents fora de línia. També es descarregaran totes les possibles respostes i les solucions correctes. Nota: Una lliçó no es pot respondre fora de línia si té fixat un límit de temps.

Control de flux

Aquests paràmetres fan referència, principalment a les pàgines de tipus pregunta.
Els paràmetres relacionats amb el control de flux són:


Fitxer:Control flux.png

1. Podem permetre a l'estudiant que revisi la lliçó un cop resolta (no podrà modificar les respostes), des de la primera pàgina de contingut si no hi ha preguntes, i des de la primera pregunta en cas contrari.
2. Es pot facilitar a l'estudiant repetir una pregunta sense variar la seva puntuació o variant amb una penalització
3. Aquest paràmetre especifica el nombre màxim d'intents permesos per a cada pregunta. Si es respon incorrectament en diverses ocasions i s'assoleix el valor màxim, es mostrarà la pàgina següent de la lliçó.
4. Després de respondre correctament una pregunta, hi ha 3 opcions per continuar:

 • Normal: segueix el camí de la lliçó (habitual, ja que les diverses ramificacions les configures a cada pàgina de la lliçó).
 • Mostra una pàgina no vista d'entre totes les de la lliçó (sense que es repeteixi cap).
 • Mostrar una pàgina no contestada.

5. Lligada a l'opció anterior, aquí pots decidir quantes pàgines es mostraran seguint la norma escollida a l'opció 4.

Qualificació

Els paràmetres relacionats amb les qualificacions són:
Fitxer:Lliço qualificacio.png

A banda de les opcions de qualificació comunes a la resta d'activitats del Campus Virtual, trobem:
1. Aquesta opció permet convertir la lliçó en una lliçó de pràctica per tal que aquesta no aparegui reflectida al llibre de qualificacions.
2. Si està habilitada, se us permetrà assignar a cada resposta un valor numèric, positiu o negatiu per al càlcul total de l'activitat.
3. Si s'activa, els estudiants poden repetir la lliçó més d'una vegada.
4. Quan se li permet repetir la lliçó a l'estudiant, aquesta opció permet escollir si la nota de la lliçó serà la mitjana o la màxima de tots els intents.
5. Aquest paràmetre especifica el nombre mínim de preguntes que s'utilitzaran per calcular la qualificació de l'activitat.

Quin tipus de pàgines puc afegir?

A la lliçó podem incorporar pàgines de contingut i pàgines de preguntes, com a elements bàsics i visibles per als estudiants que fan l'activitat. També podem afegir pàgines secundàries com el clúster, el final de ramificació i el final de clúster, per obtenir certs comportaments entre les pàgines de la lliçó. Aquestes pàgines secundàries són invisibles per als estudiants que fan l'activitat.

              Fitxer:Lliço tipus.png


Pàgina de contingut

Les pàgines de contingut et permeten afegir tota mena d'informació a les pàgines de la teva lliçó.
A l'apartat de configuració, sota el contingut de la pàgina, trobaràs els botons:
Fitxer:Botons contingut.png
El primer, et permet escollir la disposició horitzontal o vertical dels botons de contingut. El segon, et permet afegir o no aquesta pàgina al menú. Això si, si vols que aparegui, no oblidis deixar visible l'opció de "menú" a l'edició dels paràmetres de la lliçó.

Pàgina de pregunta

Les pàgines de pregunta t'ofereixen 6 tipus de preguntes:
Fitxer:Pagina pregunta.png

              Fitxer:Tipus pregunta lliço.png

Depenent del tipus de pregunta escollida, la configuració pot variar. L'única de les opcions que no té resposta automàtica és la pregunta de resposta oberta, que caldrà qualificar un cop finalitzats els intents dels estudiants.

Final de ramificació

La pàgina de final de ramificació és simplement un indicador invisible pels estudiants que pot ajudar al docent en el disseny de les lliçons. És la manera que tenim per indicar el final d'un dels camins habilitats per realitzar la lliçó. El seu ús és totalment opcional, ja que sense aquestes pàgines, les lliçons funcionen correctament.

Clúster

La pàgina de clúster és la que ens permet indicar l'inici d'un paquet de preguntes que voldrem que apareguin de manera aleatòria cada cop que es realitzi la lliçó. És una pàgina invisible pels estudiants.

Final de clúster

La pàgina de final de clúster és la que ens permet indicar el final d'un paquet de preguntes que voldrem que apareguin de manera aleatòria. És una pàgina invisible pels estudiants.


Home (1).png