Accions

Taller

De Campus Virtual URV - Ajuda

Icona de l'activitat taller

Què és?

L'activitat taller permet proposar activitat de coavaluació als teus estudiants. La coavaluació consisteix a avaluar les activitats dels alumnes entre ells, entre iguals. Aquest tipus d'activitats fomenten l'esperit crític dels alumnes i la seva capacitat reflexiva. Per tant, es tracta d'una activitat que està pensada per fer-se de manera individual, 1x1, tot i que es poden considerar estratègies grupals per posar-la en pràctica.

Al taller, els estudiants poden trametre qualsevol contingut digital (fitxers), com ara documents de processador de textos o fulls de càlcul, i també poden escriure text directament en un camp utilitzant l'editor de text.
També pots decidir com es procedirà a fer l'avaluació per part dels alumnes: mitjançant una rúbrica, valorant criteris amb una puntuació màxima, amb comentaris, etc. Fins i tot podem incorporar una tramesa d'exemple per poder treballar amb els alumnes com hauran de fer l'avaluació de les trameses dels seus iguals, propiciant-los un espai per interioritzar els criteris i procediment a seguir. Com a docent, també podràs definir quants revisors ha de tenir cada treball i si volem que aquests siguin anònims.
A través d'aquesta activitat, l'estudiant rep dues qualificacions: la primera és el resultat de la mitja de les qualificacions que rep la seva tramesa (activitat lliurada) (qualificació de la tramesa), i la segona és una qualificació per l'avaluació que ha fet de les trameses dels seus companys (qualificació de l'avaluació).
Totes dues qualificacions es registren en el llibre de qualificacions, on podràs donar els pesos que correspongui.

Totes aquestes accions es porten a terme a partir de les diverses fases del taller. De les 5 fases que contempla l'activitat taller, els alumnes només participen activament en dues: fase de tramesa i fase d'avaluació.

Taller00.png

Recomanacions d'accessibilitat:

  • Aquesta activitat implica certa meticulositat per al seu correcte funcionament. En aquesta pàgina trobaràs tota la informació que necessites saber per aplicar-la correctament.
  • És molt important que facilitis instruccions clares als alumnes del que han de fer en cada moment.
  • Recorda afegir la data de lliurament, així apareixerà automàticament al calendari de l'assignatura.
  • Comparteix amb els alumnes el sistema d'avaluació que faran servir per avaluar als seus companys per resoldre dubtes de comprensió abans de posar-ho en pràctica.
  • Informa els alumnes de com rebran la retroacció de l'activitat a la descripció de l'activitat.


Afegir l'activitat i fase de configuració

A continuació et mostrem com inserir una activitat taller i els primers passos que has de seguir per la primera fase de configuració:Donat que es tracta d'una activitat que s'executa per fases, és important que informem l'alumne de com funcionarà tot plegat. Per això, a la configuració, a l'apartat de descripció pots afegir un text del tipus:

Aquest taller té per objectiu X, tot avaluant les trameses que han presentat els vostres companys. L'avaluació de les trameses es farà mitjançant (el mètode d'avaluació que trieu) i caldrà afegir comentaris constructius que ajudin els companys a millorar les seves activitats.
Aquesta activitat es compon principalment de dues parts, les quals estan limitades per un període de temps concret que caldrà respectar per tal que l'activitat funcioni com s'espera i tots pugueu participar. A la primera fase heu de presentar el vostre treball (es pot especificar en funció del que es demani a l'activitat / PDF, text en línia, vídeo...).
Després, a la segona fareu l'avaluació de les trameses dels companys que us hagi assignat (es pot especificar també el nombre de trameses que haurà d'avaluar cada alumne si ja ho tenim clar).
Recordeu que només podreu participar d'aquesta segona fase si heu fet la primera per tal que l'activitat sigui enriquidora, per això és molt important que estigueu atents i atentes a les dates d'obertura i tancament de cada fase.


Estratègies de qualificació al taller

L'estratègia de qualificació et permet escollir el tipus de formulari d'avaluació que haurà de fer servir l'alumne per avaluar les trameses dels seus companys.

Nom Descripció
Qualificació acumulativa S'assigna una qualificació i uns comentaris al voltant d'aspectes concrets
Comentaris S'assignen uns comentaris al voltant d'aspectes concrets, però no es pot assignar cap qualificació
Nombre d'errors S'assignen comentaris i una avaluació de tipus Si/No al voltant d'aspectes concrets
Rúbrica S'assignen diversos nivells d'acompliment per cada indicador. Aquests nivells han de contenir la seva definició i puntuació.


Fase de tramesa

En aquesta fase de tramesa s'espera que els alumnes enviïn les seves trameses. Un cop ho han fet, serà feina del docent assignar els avaluadors per cada tramesa i fer el salt (si no el té programat) a la fase següent, on començarà la coavaluació de les trameses lliurades.

Al següent vídeo et mostrem com un alumne fa el lliurament de la seva activitat en el termini establert i com el docent pot anar consultant aquests lliuraments i, finalment, fa l'assignació de les trameses de manera automàtica:


Fase d'avaluació

El professor ha d'assignar les trameses dels alumnes abans de passar a la Fase d'avaluació. Al següent vídeo et mostrem com fer el salt a la fase d'avaluació perquè els estudiants comencin a fer l'avaluació dels lliuraments dels seus companys:


Cal mencionar que les qualificacions que apareixen són sobre 100 punts i en aquesta fase es mostra només la part de puntuació que hàgim destinat a la qualificació de la tramesa a la fase de configuració de l'activitat taller. Per tant, si hem configurat això:
Taller04.png
El rang de qualificacions que podràs trobar a la fase d'avaluació van de 0 a 80 punts.

Com a docent, també pots participar en la fase d'avaluació. La teva qualificació formarà part del càlcul de la qualificació de la tramesa de cada alumne. Fins i tot pots triar si vols que conti el mateix que la resta d'avaluacions o més. Al següent vídeo et mostrem com fer-ho:
Fase de qualificació de les avaluacions

Un cop els estudiants han dut a terme la seva tasca d'avaluació, caldrà passar a la fase de qualificació de les avaluacions, la qual només és visible pel docent. Aquesta fase permet visualitzar les qualificacions finals de l'activitat abans de publicar-les per fer ajusto, si cal, a la qualificació que reben els estudiants per la seva tasca com avaluadors dels seus companys.
Al següent vídeo et mostrem com fer el canvi de fase i calcular les qualificacions:


Fase de tancament

Un cop has revisat les qualificacions finals dels alumnes, és el moment de publicar les qualificacions perquè els estudiants les puguin consultar. Per això cal passar a la fase de tancament. En aquesta fase, les qualificacions també seran publicades al llibre de qualificacions de l'aula virtual, per tant, recorda revisar els seus pesos dintre del càlcul total de la qualificació final de l'assignatura.
Al següent vídeo et mostrem com fer el canvi a la fase final i com poden consultar els estudiants els seus resultats:Exemples d'ús de l'activitat Taller

Avaluació interna de grup a través del taller

Si mai has tingut la necessitat de què els diversos membres d'un grup de treball s'avaluen entre ells per la seva feina feta al grup de treball, l'activitat taller és l'eina que permet fer-ho.
Només cal que als paràmetres configurables de l'activitat triïs als "paràmetres de la tramesa" l'opció que més s'ajusti al lliurament que caldrà que facin els alumnes i el "Mode de grups" als paràmetres comuns de mòdul amb l'opció "grups separats". No oblidis seleccionar l'agrupament que conté els grups de treball.

Taller02.png

Per la tramesa els alumnes hauran de posar el seu nom al títol de la tramesa i al contingut els pots proposar que escriguin unes línies sobre com s'han sentit fent el treball en grup, o que tots els membres del grup pengin el treball creat.

Un cop els estudiants han fet la tramesa, has de fer l'assignació de l'avaluació (segona fase del taller "Fase de tramesa"). Cal triar l'assignació aleatòria i posar a l'apartat "nombre de revisors" un nombre superior als membres del grup que tingui més participants. D'aquesta manera, es farà l'assignació automàtica de tots els possibles revisors del mateix grup per cada participant. Si per exemple un grup és de dos membres, cadascun d'ells avaluarà al seu company, mentre que si hi ha un grup de tres, cada membre haurà d'avaluar als altres dos. No es farà autoavaluació.

Taller03.png


Més exemples d'ús
Preguntes d'ús freqüent

Rectificar la qualificació final d'una tramesa a l'activitat taller

Una vegada s'ha calculat la qualificació resultant per a les trameses dels estudiants, el professorat té l'opció de revisar i rectificar-les, si ho considera.


Puc participar en l'avaluació de les trameses dels estudiants?

Com a docent, també pots participar en la fase d'avaluació. La teva qualificació formarà part del càlcul de la qualificació de la tramesa de cada alumne. Fins i tot pots triar si vols que conti el mateix que la resta d'avaluacions o més. Al següent vídeo et mostrem com fer-ho:
Home (1).png