Accions

Base de Dades

De Campus Virtual URV - Ajuda

Icona de l'activitat Base de dades
PENDENT D'ACTUALITZAR A M4.1


El mòdul d'activitat de base de dades permet als participants crear, mantenir i cercar una col·lecció d'entrades (p.ex., registres). La base de dades té les característiques següents:

  • L'estructura de les entrades les defineix el professorat com un nombre de camps.
  • Els tipus de camps inclouen caselles de selecció, botons d'opció, menús desplegables, àrees de text, URL, imatges i fitxers carregats.
  • La disposició visual de la informació quan es llisten, visualitzen o editen entrades de la base de dades pot controlar-se mitjançant plantilles.
  • Les activitats de base de dades poden compartir-se entre cursos com a predefinides i un docent també pot importar i exportar les entrades de la base de dades.
  • Si el filtre d'autoenllaç de la base de dades està activat, qualsevol entrada s'enllaçarà automàticament quan les paraules o frases apareguin en el curs.
  • El professorat pot permetre comentaris per a les entrades.
  • Les entrades també es poden valorar pel professorat o l'estudiantat (avaluació d'iguals).
  • Les valoracions poden agregar-se per a formar una qualificació final que es registre en el butlletí de qualificacions.

Les activitats de base de dades tenen moltes aplicacions, com ara:

  • Una col·lecció col·laborativa d'enllaços web, llibres, ressenyes de llibres, referències de revistes, etc.
  • Per visualitzar fotos, pòsters, llocs web o poemes creats per l'estudiantat i per a la revisió d'iguals.

Documentació Oficial


Com es crea i es dissenya una Base de Dades


Visualització de l'alumne


Home (1).png