Accions

Cercador d'aules virtuals

De Campus Virtual URV - Ajuda


PENDENT D'ACTUALITZAR A M4.1


Bloc “Cercador d'aules virtuals” al Campus Virtual per als Coordinadors d'ensenyaments de grau i màster.

Aquest bloc permet cercar i accedir a les aules virtuals de les assignatures de la titulació que coordines.

L'accés a les aules virtuals permetrà, per una banda, fer un millor seguiment de l’activitat docent al Campus Virtual i, per l’altra, permetrà comunicar-se puntualment amb els estudiants d’una assignatura concreta en cas de produir-se alguna situació logística que ho requereixi com, per exemple, l'absència d’algun professor o el canvi d’ubicació d’alguna activitat docent programada (classes, laboratoris, conferències, etc.)Descripció del Bloc

El Bloc es mostra a la pantalla inicial del Campus Virtual.

Fitxer:Img bloc cerca30.png

Filtres

Fitxer:Bloc cercador cursos filtres.png

Any acadèmic: la consulta d’espais pot fer-se de tres cursos acadèmics, de l’actual i dels dos immediatament anteriors a aquest.

Centre: els centres o el centre de la titulació o titulacions assignades com a Rd’E o amb rol Usuari RE al Docnet.

Ensenyament: ensenyament o ensenyaments del/s qual/s s’és Responsable

Curs acadèmic d’impartició: el curs d’impartició de l’assignatura dins el pla d’estudis de la titulació (de primer, de segon de tercer, etc.)

Període d'impartició: si és quadrimestral (de primer o segon) o anual

Tipus: Troncal, Obligatòria, Optativa, Contingut formatiu o Complements de formació

Un cop es defineixen els criteris de filtratge s’obté la relació d’espais corresponent.

De cada espai es mostra el nom, els codis enllaçats a les corresponents guies docents, titulació, curs i quadrimestres d’impartició i el tipus.

Fitxer:Bloc cercador resultats.png

Accés a l’aula virtual de l’assignatura

Només fent clic a sobre del nom de l’aula virtual de l’assignatura el/la professor/a coordinador/a podrà accedir a l'aula.

Accions que hi podrà dur a terme:

 • Usuaris i comunicació
  • Veure la relació d’usuaris inscrits al curs i el seu rol (professor/a, estudiant, etc.)
  • Afegir un missatge al tauler d'avisos i notícies, informant per exemple que s'ha suspèn una classe o que canvia d'ubicació.
  • Veure i respondre els missatges dels fòrums que contingui l'aula.
  • No tenen accés als missatges intercanviats per missatgeria entre els usuaris de l’espai (professors i estudiants)
 • Planificació
  • Veure la Guia docent
  • Veure el Pla de Treball
 • Continguts i activitats
  • Veure la relació i descripció de les activitats plantejades així com les qualificacions de les mateixes fetes pel professor
  • En el cas de les tasques no poden veure els treballs lliurats pels estudiants, en el cas d’altres activitats com ara fòrums o qüestionaris, sí poden veure les aportacions i respostes dels estudiants
  • Veure la relació de recursos publicats
 • Qualificacions
  • Veure la graella de qualificacions general i de cada estudiant
  • Veure l’informe d’activitat dels estudiants


Què no podrà fer?

 • Afegir, modificar o eliminar un missatge existent al fòrum
 • Afegir, modificar o eliminar fitxes del pla de treball
 • Afegir, modificar o eliminar recursos o activitats
 • Afegir, modificar o eliminar elements de qualificació de la graella
 • Qualificar les activitats de l’estudiantHome (1).png