Accions

Què t’ofereix el Campus Virtual de la URV?

De Campus Virtual URV - Ajuda

Ppmoodle01.png


L’objectiu d’aquest apartat és deixar a disposició de la comunitat universitària informació que permeti conèixer com es relacionen els serveis de Campus Virtual amb els sistemes d’informació oficial de la URV.


Què és el Campus Virtual?

El Campus Virtual és una plataforma educativa en línia (a la nostra universitat es basa en l’ús de Moodle) on l'alumnat accedeix als elements i eines d'ensenyament o aprenentatge proporcionades pel professorat, i permet capacitar i formar alumnes utilitzant diferents recursos tecnològics sense necessitat de coincidir ni en l'espai ni en el temps.
És un centre educatiu sense la necessitat d'un lloc físic, en el qual es poden desenvolupar els coneixements necessaris de manera no presencial.
Permet intercanviar idees entre alumnat, exercicis, documents, articles. A més a més, també permet una interacció directa amb el professorat, que facilita enormement el procés d'aprenentatge. Per accedir a aquesta plataforma es requereix de connexió a internet.

Quines eines s’interrelacionen amb el Campus Virtual?

A partir de l’accés al Campus Virtual, els usuaris tenen accés a altres plataformes que estan integrades amb menor o major mesura que fan possible l’activitat acadèmica en la seva totalitat.
Entre aquestes plataformes tenim eines de comunicació síncrona:

 • Microsoft Teams: eina de comunicació mitjançant videoconferències.
 • Blackboard Collaborate: una plataforma de videoconferència disponible únicament per aules virtuals de formació contínua de la FURV i per a cursos de formació de l'ICE i del Servei Lingüístic de la URV.

Una eina de portafolis electrònic:

 • Mahara: una plataforma on els/les estudiants poden enregistrar evidències d’aprenentatge al llarg de la vida i que es poden emmagatzemar en format digital.

Una eina de detecció de coincidències:

 • Ouriginal: l'eina que ens permet analitzar les trameses dels estudiants per detectar possibles casos de plagi i poder actuar en conseqüència.

El DOCnet que ens aporta informació sobre les guies docents de les titulacions.


Quina diferència hi ha entre el Campus Virtual i les Aules Virtuals?

El Campus Virtual és l'espai virtual del que disposa cada estudiant matriculat on es troben totes les assignatures, els cursos, el calendari global, enllaços al CRAI o el servei d'atenció. 
L'aula virtual és l'espai específic per a cada assignatura, on es troben els recursos, els continguts, les activitats, eines de comunicació, la programació o el pla d'estudis de l'assignatura. 

Qui fa ús de les aules virtuals? Usuaris, rols i capacitats.

Del Campus Virtual en fan ús diferents usuaris amb rols i capacitats específiques. Un rol és una col·lecció de permisos definida per a tot el sistema on es poden assignar a usuaris específics en contextos específics. La combinació de rols i context defineixen l'habilitat d'un usuari específic per a fer alguna cosa en alguna pàgina. Els exemples més comuns són els rols d'estudiant i docent en el context d'una aula virtual d'assignatura.

Important:

Al Campus Virtual una persona no és ni estudiant ni docent, sinó que el rol que tindrà aquesta persona dependrà de la ubicació on es trobi en cada moment. Per exemple, algú pot ser docent en una aula virtual, però estudiant en una altra; curs de formació, doctorat o postgrau.


Què fa un estudiant al Campus Virtual?

Algunes de les activitats que poden dur a terme els estudiants al Campus Virtual, i més concretament a les aules virtuals són:

 • Comunicació amb els docents i amb els companys
 • Consulta de la planificació (què ha de fer i per a quan)
 • Consulta materials d’estudi
 • Realització d’activitats d’avaluació i autoavaluació
 • Accedir a les sessions síncrones a través de la videoconferència
 • Realització d’exàmens
 • Seguiment del seu progrés
 • Consulta del feedback de les activitats i les qualificacions d'aquestes


Què fa un docent al Campus Virtual?

Algunes de les activitats que poden dur a terme els docents al Campus Virtual, i més concretament a les aules virtuals són:

 • Comunicació amb els estudiants
 • Definir la planificació (què han de fer els estudiants i per a quan)
 • Publicació de materials d’estudi
 • Disseny, desenvolupament i avaluació d’activitats d’avaluació i autoavaluació
 • Fa sessions síncrones per videoconferència
 • Desenvolupament d’exàmens
 • Seguiment del progrés dels estudiants


Rols i capacitats al Campus Virtual

Docent

 • accés a les aules virtuals de les assignatures en les que tinc docència assignada del curs acadèmic vigent amb dret d'edició, i als dos cursos anteriors sense dret d'edició
 • accés a l'espai de Coordinació de l'ensenyament per comunicacions entre l'equip docent de la titulació

Alumne

 • accés a les aules virtuals de les assignatures matriculades i a les dels dos cursos anteriors
 • accés a l'Aula General de l'ensenyament per comunicacions transversals a la titulació
 • accés a l'espai de Tutories per la interacció amb el tutor/a assignat

Tutor/a acadèmic

 • accés a l'espai de Tutories per la interacció amb els alumnes assignats

Coordinador/a de titulació:

 • accés a les aules virtuals de les assignatures de la titulació de la qual és responsable, amb dret "restringit" d'edició a través del bloc "cercador d'aules virtuals"
 • accés a l'espai de coordinació de la titulació de la qual és responsable, per comunicacions entre l'equip docent de la titulació
 • accés a l'Aula General de la titulació de la qual és responsable, per a comunicacions transversals a la titulació
 • accés a l'espai de PAT de la titulació de la qual és responsable per generar informes d'ús

Tècnics/ques de Suport a la Qualitat Docent (TSQD)

 • accés a les aules virtuals de les assignatures de les titulacions del centre del qual és responsable, amb dret "restringit" d'edició a través del bloc "cercador d'aules virtuals"
 • accés a l'espai de PAT de centre per generar infromes d'ús


Tipus d’aules al Campus Virtual

ServeiCV1.png


Quina informació necessita al Campus Virtual perquè les aules i els espais tinguin la informació que necessiten per funcionar correctament?

El Campus virtual es nodreix de diverses fonts d’informació que ajuden a que a cadascuna de les aules i espais del Campus Virtual els usuaris tinguin el rol que han de tenir en funció de la seva situació dintre de la institució (estudiant, docent, RdE, TSQD, etc.).

Aula Virtual d’assignatura (grau o màster)

ServeiCV2.png

Les aules virtuals d’assignatura es generen cada curs acadèmic, sempre el juliol abans de l’inici de curs. Per tant, les aules virtuals de les assignatures del curs 21-22 es van crear el juliol del 2021 (curs acadèmic 20-21).

Això és així perquè la relació d’usuaris que han d’accedir a una o altra aula canvia cada curs i cal mantenir un historial de les assignatures que ha cursat cada estudiant per possibles consultes. Tots els usuaris tenen accés a les seves aules i espais virtuals durant 3 cursos acadèmic.

ServeiCV3.png


A la imatge es fa referència a la docència compartida, donat que depenent del pla d’estudis, hi ha aules virtuals on conviuen diverses titulacions que cursen la mateixa assignatura.

La sincronització d’aquestes aules és diària, per tant, si hi ha una baixa de matrícula o un canvi d'assignació docent, els canvis es reflectiran al Campus Virtual en un màxim de 24h.

En accedir al Campus Virtual, l’estudiant trobarà a la seva disposició tants espais virtuals com assignatures matriculades tingui. Algunes d’aquestes aules poden estar ocultes (en color gris), però de seguida que comença el curs aquestes quedaran disponibles (en color vermell). A més a més, pot trobar altres espais virtuals com l’espai de tutoria acadèmica (en el cas de ser estudiant de Grau), les Aules Generals de la seva titulació o espais de cursos de formació als que et puguis estar inscrit.

Els estudiants tenen accés al Campus Virtual i poden veure la relació d’aules virtuals de les assignatures que ha matriculat després de 48h màxim.

El Personal Docent Investigador (PDI) de la URV, té a la seva disposició els serveis del Campus Virtual per dur a terme la docència assignada.

En iniciar sessió al Campus Virtual, el docent trobarà un espai virtual per cadascuna de les assignatures on imparteix docència. També pot tenir accés a altres espais virtuals com l’espai de tutories, les Aules Generals o de Coordinació de les titulacions on imparteix docència, així com espais informatius (Comunitat URV (CURV)) o de cursos de formació als que es pugui anar inscrivint.

L’accés al Campus Virtual s’activa passades 24h de la data de contractació. Després el Departament és l’encarregat d’assignar la docència corresponent a cada docent (també cal esperar 24h després de fer aquest procediment perquè es faci efectiu al Campus virtual), pel que si en accedir al Campus Virtual es detecta algun error en aquesta assignació, cal contactar amb el Departament directament.

Quin és el cicle de vida de les aules virtuals d’assignatura?

ServeiCV4.png
Cada juliol es generen les aules virtuals d’assignatura del curs següent. Tot seguit, i de manera oculta per al PDI, des del SREd recollim les peticions respecte a unions, divisions, canvis d’idioma, desactivacions de les aules virtuals de les assignatures en funció de les necessitats expresses pels TSQD dels diversos centres, departaments o docents. Pots trobar més informació a l'apartat "Peticions relacionades amb espais de docència oficial".

Un cop fets aquests canvis, el SREd deixa visibles les aules al PDI perquè puguin començar a treballar el contingut. Els estudiants van apareixent inscrits a les aules virtuals a mesura que es va duent a terme la matrícula, tot i que no poden accedir fins que el docent ho decideixi. Per tal de treballar el contingut de l’aula virtual, els docents poden importar el material del curs anterior si han estat docents de la mateixa assignatura i fer modificacions a partir d’aquesta còpia. Si no és el cas, cal que nodreixin les aules amb els recursos i activitats que calgui per dur a terme l’activitat acadèmica.

Al setembre, el PDI obre l’accés als estudiants a les aules virtuals d’assignatura i es desenvolupa l’activitat acadèmica durant el curs acadèmic. En arribar el mes de setembre del següent any, aquestes aules queden en un segon pla per donar accés a les aules d’assignatura del nou curs acadèmic.

Amb aquestes aules virtuals d’assignatura que han quedat en segon pla es fa una caducació a l’octubre. Això es fa així per tal de mantenir les aules dels curs acadèmic anterior disponibles i editables per les segones convocatòries, tancament d’actes, etc.

A l’octubre l’activitat docents ja ha començat en graus i màsters i és el moment de deixar en mode lectura (i sense capacitat d'edició) les aules virtuals de les assignatures que ja no formen part del curs acadèmic actual.

Al novembre del 4 any de vida d’aquestes aules d’assignatura s’eliminen definitivament. Per tant, podem dir que tant docents com estudiants tenen accés a les aules virtuals del curs actual i els dos cursos acadèmics anteriors.


Aula General de titulació (grau o màster)

Les aules generals de titulació són espais en què tots els docents i estudiants d’una mateixa titulació tenen accés. L’objectiu de tenir aquesta aula és compartir amb tots els implicats informació rellevant sobre la titulació.

ServeiCV5.png

Les aules generals de titulació són espais permanents creades automàticament per a cadascuna de les titulacions. No responen a un curs acadèmic concret, sinó que són els usuaris els que van entrant i sortit de l’espai per adequar-se cada curs als participants que han de tenir accés.

L’assignació del coordinador/a de l’espai és manual, però l’assignació dels estudiants, i si escau dels docents, que han de tenir accés va en funció dels grups de matrícula de la titulació i dels usuaris matriculats (estudiants) o assignats (PDI) en cadascun d’ells.

El coordinador/a de l'aula és el responsable d'afegir o treure els usuaris que hagin estat afegits manualment a l'espai.

La sincronització d’aquestes aules és diària, per tant, si hi ha una baixa de matrícula o un canvi d‘assignació docent, aquests es reflectiran al Campus Virtual en un màxim de 24h.

Espai de coordinació docent de titulació (grau o màster)

Els espais de coordinació docent són espais en que tots els docents d’una mateixa titulació tenen accés. L’objectiu de tenir aquest espai és compartir amb tots els docents implicats informació rellevant sobre el funcionament de la titulació.
ServeiCV6.png
Els espais de coordinació de titulació són espais permanents que es creen sota petició que no responen a un curs acadèmic concret, sinó que són els usuaris els que van entrant i sortit de l’espai per adequar-se cada curs als participants que han de tenir accés.

L’assignació del coordinador/a de l’espai és manual, però l’assignació dels docents que han de tenir accés va en funció dels grups de matrícula de la titulació i els usuaris assignats (PDI) en cadascun d’ells.

El coordinador/a de l'aula és el responsable d'afegir o treure els usuaris que hagin estat afegits manualment a l'espai.

La sincronització d’aquests espais és diària, per tant, si hi ha un canvi d‘assignació docent, aquests es reflectiran al Campus Virtual en un màxim de 24h.

Aula general de Programa de Doctorat

Les aules generals de doctorat són espais en què tots els docents, membres de la comissió acadèmica i estudiants d’un mateix programa de doctorat hi tenen accés. L’objectiu de tenir aquesta aula és compartir amb tots els implicats informació rellevant sobre el programa de doctorat.

ServeiCV3-doctorat1.jpg

Les aules generals de doctorat són espais permanents que no responen a un curs acadèmic concret. L’assignació del coordinador/a, dels docents, dels membres de la comissió acadèmica i dels estudiants que han de tenir accés va en funció de:

 • estudiants: grups de matrícula al programa de doctorat creats automàticament amb els criteris de:

- el curs acadèmic de la primera matrícula
- l'estat de la matrícula: Matricula vigent - Matricula no vigent- Tesi defensada

 • docents i comissió acadèmica: assignació docent al programa de doctorat

La sincronització d’aquestes aules és diària, per tant, si hi ha una alta o baixa de docents o de membres de la comissió acadèmica, aquests canvis es reflectiran al Campus Virtual en un màxim de 24h.

Espai e-tutories (grau)

El professor amb assignació de tutories acadèmiques també té un espai de e-tutories per cada titulació en la que imparteixi tutories amb el rol professor. Els espais de e-tutories són permanents i es generen en funció del tutor i les titulacions en les que participa. Per tant, si és tutor de més d’un ensenyament, tindrà tants espais com diversitat d’ensenyaments. Tots els estudiants que són tutoritzats per aquest tutor, conviuen al mateix espai.
ServeiCV7.png


Aquesta assignació es fa automàticament segons la informació de tutories que indiquen des de la secretaria de Departament, què és qui fa l’assignació de tutors-estudiants.

En aquest espai el tutor pot intercanviar informació amb els estudiants i, mitjançant un bloc específic de tutories, pot generar fitxes de seguiment individuals, grupals o col·lectives i extreure informes de les fitxes fetes.


Espai PAT de titulació i centre (grau)

En aquest espai el coordinador/a d'ensenyament i la TSQD poden generar informes d’ús. No és un espai d’interacció, sinó simplement extreure informació respecte al seguiment del PAT.
ServeiCV8.png
ServeiCV9.png

Fonts de dades a les Aules Virtuals

ServeiCV10.png

RRHH

ServeiCV11.png
En funció del perfil, aquests usuaris tindran accés al Campus Virtual un temps determinat des del moment de l'alta del contracte:

 • PDI: Des de l’alta del contracte fins 9 mesos després de la finalització.
 • PDI-extern: Des de l’alta al sistema fins 9 mesos després de la baixa.
 • PTGAS: Des de l’alta del contracte fins 3 mesos després de la finalització.


Departament

ServeiCV12.png

Secretaria

ServeiCV13.png

Els estudiants tindran accés al Campus Virtual des de la primera matrícula i fins tres anys després de la darrera matrícula.

Centre internacional

ServeiCV14.png
Inicialment, aquests estudiants no tenen assignada cap assignatura. Ha de ser el mateix estudiant qui, mentre no tingui la matrícula feta, ha de demanar als seus docents que l’afegeixin manualment a les Aules virtuals corresponents, ja que, tot i haver-hi una tria inicial, primer tasten i després decideixen finalment.

Preguntes freqüents

Quin és el meu nom d’usuari i contrasenya al Campus Virtual?

L'accés al Campus Virtual de la Universitat Rovira i Virgili es fa a l'adreça https://campusvirtual.urv.cat mitjançant el nom d'usuari i contrasenya institucional.

 • El nom d’usuari correspon al NIF en el format següent: 12565458-Y o al NIE, el format del qual és:

X1234567 per a alumnes de la URV matriculats (fins el curs 2018-2019) i X-1234567-L per a alumnes de la URV matriculats (a partir del curs 2019-2020), de Formació Permanent (FURV), PAS i PDI.

 • La contrasenya inicial és la data de naixement en format dd-MMM-aa (per exemple, 02-MAI-78) on MMM són les tres primeres lletres del mes en català (GEN, FEB, MAR, ABR, MAI, JUN, JUL, AGO, SET, OCT, NOV, DES) i per motius de seguretat un cop validat al campus recomanem canviar-la.

Recorda que si ets:

 • Docent: cal tenir contracte vigent o fer menys de 9 mesos que ha acabat
 • PAS: cal tenir contracte vigent o fer menys de 3 mesos que ha acabat
 • Estudiant: cal tenir matrícula activa o fer menys de 3 anys des de l’última matrículaCom canvio o recupero la contrasenya?

150px-Antu preferences-desktop-user-password.svg.png Pots recuperar la contrasenya seguint aquest enllaç


Per resoldre qualsevol incidència amb el nom d'usuari o la contrasenya, has de dirigir-te al Gestor d'identitat de la URV. Aquest aplicatiu, és l'encarregat de la generació de tots els Serveis Digitals que la Universitat ofereix a la Comunitat Universitària (Accés intranet, Campus Virtual, Correu Electrònic, Wifi-Eduroam, Torns d'accés, etc.).

La gestió de la clau d'accés no es fa des del Campus Virtual (Moodle).

També pots consultar la pàgina de preguntes freqüents dels Serveis Xarxa de la URV.

En cas de necessitar més ajuda per qüestions de recuperació de la teva contrasenya, pots escriure un correu al SAU (Servei d'Atenció als Usuaris) (cau@urv.cat) des d'on t'ajudaran en relació amb la teva sol·licitud.


He canviat de NIE a DNI i no veig activitats que he lliurat anteriorment

S’ha de fusionar l’usuari al Campus virtual i cal contactar amb el Servei de Recursos Educatius a través del SAU


Puc canviar l’adreça de correu electrònic al perfil del Moodle?

L’adreça de correu al teu perfil és l’adreça institucional. Només els Docents i Estudiants externs poden canviar-la per a posar-hi la de la Universitat on tenen la matrícula o la relació contractual.


Hi ha requisits informàtics mínims per accedir al Campus Virtual?

Aquests són requisits mínims. Recomanem mantenir tot el programari actualitzat.

Navegador Versió mínima Versió recomanada Anotacions
Google Chrome 30.0 Última
Mozilla Firefox 25.0 Última
Apple Safari 6 Última
Microsoft Internet Explorer 9 Última Version 10 is required for drag-and-drop upload of content from outside the browser into Moodle

Enllaços de descàrrega dels navegadors més populars:


Puc veure les assignatures de cursos anteriors?

Si. A les aules virtuals dels cursos anteriors s'hi continua podent accedir a través del desplegable del campus virtual.
Aquetes desaparèixen de la plana d'inici però estan disponibles tant per docents com estudiants durant els dos cursos acadèmics següents.
Els estudiants segueixen tenint accés a la consulta de materials i els docents mantenen la capacitat d'importació de materials, tot i que deixen de tenir dret d'edició en aquestes aules virtuals.


Soc docent d’una assignatura i no la veig al meu tauler

Al mes de juliol, previ a l’inici de cada curs acadèmic, es genera una aula virtual per cada assignatura.
En un màxim de 48 hores i després de ser assignada la docència oficialment des del Departament, el profesor/a tindrà accés a l'aula virtual En cas de no veure l'assignatura, assegura't que has seleccionat llistar els cursos de l'any acadèmic correcte. Si tot i així encara no la veus, contacta amb el teu Departament i revisa que tot sigui correcte.
Recordeu que les aules virtuals de les assignatures inicialment no es troben disponibles pels estudiants, els docents la podeu els docents la podeu obrir perquè els estudiants hi pugin accedir tan bon punt ho considereu oportú.

Soc estudiant i no veig una de les assignatures a les que m’he matriculat.

Al mes de juliol, previ a l’inici de cada curs acadèmic, es genera una aula virtual per cada assignatura.
En un màxim de 48 hores després de formalitzada la matrícula els estudiants tindreu accés a les aules virtuals de les assignatures matriculades. Si passat aquest temps i continuen sense aparèixer, contacta amb la secretaria del teui centre per assegurar que la teva matrícula s'ha tramitada corretament.
Tingueu present que les aules virtuals de les assignatures inicialment no es troben disponibles pels estudiants, i que seran els docents qui faran que els estudiants hi pugin accedir tan bon punt ho considereu oportú.

Soc tutor d'estudiants de dues titulacions, això fa que tingui dos espais d'e-tutories. Puc unir-los en un de sol?

Malauradament, no. Cada aula de tutoria acadèmica serveix per a una titulació i docent que exerceix de tutor. Els informes que es generen requereix que es mantingui aquesta estructura d'aules.

La validació als serveis de la URV és unica?

Majoritàriament sí, la validació als serveis digitals de la URV (Intranet, Campus Virtual, i cada vegada més serveis) és única. No obstant, hi ha alguns serveis com ara Microsoft 365 que ens demanen validar-nos de forma diferenciada.​