Accions

Com puc crear condicionals al llibre de qualificacions?

De Campus Virtual URV - Ajuda

Què són els condicionals?

Són condicions que determinem com a indispensables i que s'han de complir per obtenir un resultat. En el nostre context parlem de criteris d'avaluació. Podràs establir condicions/criteris d'avaluació com per exemple que l'alumne hagi d'obtenir una nota mínima de 5 en totes les activitats dels seminaris i que es tinguin o no es tinguin en compte en la nota total de l'assignatura o que es compleixin diversos criteris al mateix temps per fer un càlcul determinat.

Aquests càlculs s'introdueixen al llibre de qualificacions, dintre de l'apartat de "configuració del llibre de qualificacions", a l'edició dels totals de categoria i curs.
Condicionals01.png


Coses a tenir en compte a l'hora d'introduir la fórmula a la calculadora:

 • Sempre ha de començar amb el símbol =
 • if és el nom de la funció que haurem de posar a l'inici perquè ens calculi els condicionals. La seva traducció és "Si..." (ex. Si es compleix aquesta condició vull que facis X, si no es compleix fes Y).
 • La funció AND es pot traduir com TOTES (la suma d'un conjunt) i la funció OR es pot traduir com QUALSEVOL (qualsevol de les condicions indicades).
 • Quan afegim els percentatges o el pes de l'activitat hem de fer servir la coma (,), ja que el punt no l'accepta.
 • Després del símbol punt i coma (;) hem de fer un espai.
 • En crear l'identificador (ID) de l'activitat o el total de categoria, recorda fer-ho sense els claudators [[]]. Aquests apareixen automàticament quan crees l'ID. Després, per introduir aquest ID a la fórmula (l'acrònim que hem establert) l'hem d'escriure amb els claudàtors ''[[X]]'', tal com es mostren al llistat.
 • Els símbols amb la puntuació <5 o >=5 fan referència a establir una puntuació que l'activitat ha d'obtenir.
 • Els nombres en negreta són els percentatges (el pes) de les activitats o categories. En aquest cas l'activitat a condicionar té un pes del 40% i l'altra activitat un 60%. ([[activitat que volem condicionar]]>=5; ([[activitat que volem condicionar]]*0,4)+([[Altres activitats]]*0,6)
 • En el cas que vulguem que l'activitat condicionada retorni a 0 quan no s'aconsegueix la puntuació mínima. =if([[activitat que volem condicionar]]>=5; ([[activitat que volem condicionar]]'*0,4)+([[Altres activitats]]*0,6); 0).
 • En el cas que no vulguem que l'activitat condicionada retorni a 0 quan no s'aconsegueix la puntuació mínima, podem establir que a l'alumne només li compti les activitats que estiguin relacionades en aquest últim parèntesis. Per exemple, activitats pràctiques del laboratori, pràctiques d'aula, seminaris, etc.=if([[activitat que volem condicionar]]>=5; ([[activitat que volem condicionar]]'*0,4)+([[Altres activitats]]*0,6); ([[ACLAB]]*0,6))


Supòsits pràctics

Com puc establir com a condició que comptabilitzi el total de l'assignatura sempre que l'alumne obtingui la puntuació requerida en UNA activitat o prova? I en cas contrari, retorni a zero?

Exemple cas pràctic 1:

Suposa que tens un examen final obligatori per tots els estudiants i una nota mitjana en una categoria (que equival a la nota de l'avaluació continuada d'unes activitats pràctiques al laboratori). Vols que els estudiants que no obtinguin una nota mínima o superior a 5 a l'examen, automàticament les qualificacions deixin de comptar i obtinguin un total de l'avaluació 0. I en el cas contrari, que li tingui en compte la nota total de l'assignatura: la mitjana de les activitats pràctiques de laboratori i l'examen final.

Com ho he de fer?

1. Primer cal establir els identificadors (ID) de les activitats o categories del teu llibre de qualificacions. Per fer-ho aniràs a la configuració del llibre de qualificacions i, directament a la calculadora del total del curs, trobaràs tots els elements de la teva aula virtual i podràs afegir els ID dels que et calgui. La trobaràs a qualificacions > Configuració del llibre de qualificacions > i fas clic sobre l'edita del total del curs (al final de la taula). Tria l'opció "Edita el càlcul" del desplegable.
Condicionals05.png
Allí afegiràs el Número ID. En aquest exemple hem ficat "EX" per l'examen i "TLAB" pel total de les pràctiques de laboratori. No oblidis fer clic sobre el botó "Afegeix números ID".
Condicionals06.png
2. Ara, a la mateixa plana, introduiràs la fórmula corresponent, que és:
'''=if([[EX]]>=5; ([[EX]]*0,4)+([[TLAB]]*0,6); 0)'''

Condicionals07.png

Finalment, aquest és el resultat:
Condicionals08.png

Com puc establir una nota mínima en una prova perquè juntament amb la resta d'activitats es tingui en compte en el total de l'assignatura si s'assoleix la condició? I en cas contrari que només comptabilitzi la resta d'activitats?

Exemple cas pràctic 2:

Suposem que tenim un examen final obligatori per tots els estudiants i una nota mitjana en una categoria (que equival a la nota de l'avaluació continuada d'unes activitats pràctiques del laboratori). Volem que els estudiants que no obtinguin una nota mínima o superior a 5 a l'examen final, automàticament els hi deixi de contar l'examen a la graella de qualificacions i només tingui en compte les qualificacions de les activitats de l'avaluació continuada. És a dir, si no arriba al mínim establert a l'examen, tan sols sortirà les notes de les seves activitats pràctiques, i si l'aprova totes dues EX i TLAB.

Com ho he de fer?

1. Primer cal establir els identificadors (ID) de les activitats o categories del teu llibre de qualificacions. Per fer-ho aniràs a la configuració del llibre de qualificacions i, directament a la calculadora del total del curs, trobaràs tots els elements de la teva aula virtual i podràs afegir els ID dels que et calgui. La trobaràs a qualificacions > Configuració del llibre de qualificacions > i fas clic sobre l'edita del total del curs (al final de la taula). Tria l'opció "Edita el càlcul" del desplegable.
Condicionals05.png
Allí afegiràs el Número ID. En aquest exemple hem ficat "EX" per l'examen i "TLAB" pel total de les pràctiques de laboratori. No oblidis fer clic sobre el botó "Afegeix números ID".
Condicionals06.png
2.Ara, a la mateixa plana, introduiràs la fórmula corresponent, que és:
=if([[EXFINAL]]>=5; ([[EX]]*0,4)+([[TLAB]]*0,6); ([[TLAB]]*0,6))

Condicionals09.png

Finalment, aquest és el resultat:
Condicionals10.png

Com puc determinar que l'alumne hagi d'aprovar amb una nota mínima TOTES les activitats perquè es tinguin en compte en el total de l'assignatura? I en cas contrari retorni a un zero?

Exemple cas pràctic 3:
A l'assignatura tens dues activitats avaluatives (seminaris) més una prova final. Vols que els alumnes aprovin TOTES les activitats avaluatives (seminaris) amb un 5 com a mínim perquè els compti la mitjana del total de la categoria d'activitats avaluatives juntament amb prova final, sinó el total haurà de ser 0.

Com ho he de fer?
1. Primer cal establir els identificadors (ID) de les activitats o categories del teu llibre de qualificacions. Per fer-ho aniràs a la configuració del llibre de qualificacions i, directament a la calculadora del total del curs, trobaràs tots els elements de la teva aula virtual i podràs afegir els ID dels que et calgui. La trobaràs a qualificacions > Configuració del llibre de qualificacions > i fas clic sobre l'edita del total del curs (al final de la taula). Tria l'opció "Edita el càlcul" del desplegable.
Condicionals05.png
Allí afegiràs el Número ID. En aquest exemple hem ficat "EX" per l'examen i "TSEM" pel total dels seminaris i "S1" i "S2" per identificar les dues activitats de seminari. Pots anomenar-ho com et sigui més fàcil d'identificar. No oblidis fer clic sobre el botó "Afegeix números ID".
Condicionals11.png
2. Ara, a la mateixa plana, introduiràs la fórmula corresponent, que és:
=if(or([[S1]]<5;[[S2]]<5);0;(([[TSEM]]*0,6)+([[EX]]*0,4)))
Condicionals12.png


Finalment, aquest és el resultat:
Condicionals13.png

Com puc establir un mínim d'activitats aprovades de dos grups d'activitats perquè comptin en el total de l'assignatura? I en cas contrari retorni a zero?

Exemple cas pràctic 4:

Tens 4 activitats a l'assignatura (seminaris) i una prova final (examen). Les activitats s'agrupen en dos paquets: Paquet 1 (S1 i S2) i paquet 2 (S3 i S4). S'agrupen així perquè vols que els estudiants superin com a mínim una activitat de cada paquet, considerant que si no ho fan és perquè no han assolit l'assignatura tot i la mitja. Pots agrupar les activitats com consideris adient.

Com ho he de fer?

1. Primer cal establir els identificadors (ID) de les activitats o categories del teu llibre de qualificacions. Per fer-ho aniràs a la configuració del llibre de qualificacions i, directament a la calculadora del total del curs, trobaràs tots els elements de la teva aula virtual i podràs afegir els ID dels que et calgui. La trobaràs a qualificacions > Configuració del llibre de qualificacions > i fas clic sobre l'edita del total del curs (al final de la taula). Tria l'opció "Edita el càlcul" del desplegable.
Condicionals05.png
Allí afegiràs el Número ID. En aquest exemple hem ficat "EX" per l'examen i "TSEM" pel total dels seminaris i "S1", "S2", "S3" i "S4" per identificar les activitats de seminari. Pots anomenar-ho com et sigui més fàcil d'identificar. No oblidis fer clic sobre el botó "Afegeix números ID".
Condicionals14.png
2. Ara, a la mateixa plana, introduiràs la fórmula corresponent, que és:
=if(or(and([[S1]]<5;[[S2]]<5);and([[S3]]<5;[[S4]]<5));0;(([[TSEM]]*0,6)+([[EX]]*0,4)))
Condicionals15.png

Finalment, aquest és el resultat: Condicionals16.png


Com puc atorgar una puntuació extra en funció d'una condició?

Exemple cas pràctic 5:
És possible que en algun moment t'interessi poder atorgar una puntuació extra als estudiants que s'han implicat més a l'assignatura o han obtingut una qualificació raonable en certes activitats. Per fer-ho, podem fer servir un element de qualificació i establir un càlcul condicional perquè s'atorgui aquesta puntuació extra de manera automatitzada.
En aquest cas tens tres activitats agrupades en una categoria i volem que aquells estudiants que treguin una qualificació igual o superior a 7 al total d'aquesta categoria (mitjana simple entre les tres activitats) tinguin mig punt (0,5) extra al total del curs.

Com ho he de fer?
1. Primer afegirem un element de qualificació al llibre de qualificacions. La seva qualificació màxima serà de mig punt (0,5) i pots donar-li el nom que vulguis.
Condicionals17.png

També afegirem una nova categoria amb el nom "Activitats amb pes" on introduirem totes les activitats avaluables de l'assignatura, deixant l'element de qualificació creat fora.

2. Ara cal establir els identificadors (ID) de les activitats o categories que vulguis afegir al càlcul de la puntuació extra. Per fer-ho aniràs directament a la calculadora del total del curs, on trobaràs tots els elements de la teva aula virtual i podràs afegir els ID dels que et calgui. La trobaràs a qualificacions > Configuració del llibre de qualificacions > i fas clic sobre l'edita del total del curs (al final de la taula). Tria l'opció "Edita el càlcul" del desplegable.
Condicionals05.png
A l'exemple farem servir aquests:
Condicionals18.png
3. Un cop tinguis els identificadors, és moment d'introduir la condició que proporcionarà la puntuació extra a l'element de qualificació que has creat.

Condicionals19.png
La fórmula que condicionarà el fet d'atorgar o no aquest punt extra és:
=if([[TA]]>=7; 0,5; 0)

Condicionals20.png
Així, si es compleix la condició, l'element de qualificació tindrà el valor de mig punt i si no el compleix, el valor romandrà en 0. Condicionals21.png


4. Per últim, caldrà afegir aquest punt extra al càlcul del total del curs, ja que ara mateix té un pes de 0 dintre del càlcul del total de l'assignatura. Pots trobar més informació al respecte a l'apartat Com puc afegir puntuació extra?.

Preguntes d'ús freqüent

M'he equivocat definint el valor ID d'una activitat, es pot modificar?

Sí, el nom o valor de l'ID d'una activitat o d'un total de categoria es pot modificar. Ara bé, si ja has creat i aplicat les fórmules al llibre de qualificacions amb el valor o nom antic, recorda que les hauràs de modificar amb el valor/nom nou.

Per modificar el valor/nombre ID cal que:

 • Si vols modificar el valor ID d'una activitat, caldrà que vagis a l'edició dels paràmetres de l'activitat. A l'apartat "Paràmetres comuns de mòduls" podràs modificar el "Número ID".
 • Si vols modificar el valor ID d'un total de categoria, caldrà que et situïs a l'apartat "configuració del llibre de qualificacions" del llibre de qualificacions i editis els paràmetres de la categoria en qüestió. A l'apartat "Total de la categoria" > "mostra'n més..." podràs modificar el "Número ID".


Com puc afegir l'indicador de color per aprovat o suspès a les activitats avaluables i als totals de categoria?

Trobaràs la respota a aquesta pregunta al llistat de preguntes d'ús freqüent de la pàgina Qualificacions.


Home (1).png