Accions

Peticions relacionades amb espais de docència oficial

De Campus Virtual URV - Ajuda

(dif.) ← Versió més antiga | Versió actual (dif.) | Versió més nova → (dif.)

Les aules virtuals de docència oficial són els espais que apareixen automàticament al Campus Virtual a l'inici de curs i que tenen relació amb una titulació oficial de la Universitat. Abans de començar a treballar a les aules virtuals pots demanar alguns canvis als espais per tal d'unir o dividir grups per tal de facilitar la tasca docent i la gestió de l'alumnat. Aquestes divisions i unions poden ser per grups de matí o tarda, afinitat en el contingut, etc.

Divisió d'un espai de Moodle en més d'un espai

Pregunta

Resposta

QUI Ho pot demanar el coordinador de l'assignatura amb el vistiplau del responsable de la titulació.
QUAN Abans de deixar l'espai a disponibilitat dels estudiants per primer cop.
Abans que els professors implicats hagin començat a treballar-hi, evitant així la pèrdua del treball realitzat
COM Fent arribar a través del S.A.U. la petició indicant:
- Nom i codi de l'espai original a dividir.
- Noms que s'han de donar als nous espais.
- Grups de matrícula que han d'anar a cadascun dels nous espais


Enllaç directe al SAU. (S'obre en una pàgina nova)

OBSERVACIONS La divisió no pot implicar duplicar les aules per a un estudiant. La divisió respondrà a la necessitat de tenir aules diferents per a grups de matrícula, per exemple una aula per al grup de matí i una aula per al grup de tarda.

L'assignació d'usuaris estudiants serà automàtica. Si l'espai original conté materials i activitats, aquests es perdran.

RESOLUCIÓ *Un cop efectuada la divisió s'avisarà al coordinador que va fer la petició.

Unió de dos o més espais Moodle en un únic espai


Pregunta

Resposta

QUI Ho pot demanar qualsevol dels coordinadors de les assignatures afectades amb el vistiplau del/s responsable/s de la/les titulació/ns afectada/es i de la resta de coordinadors de les assignatures afectades.
QUAN Abans de deixar l'espai a disponibilitat dels estudiants per primer cop.
Es recomana fer la petició abans que els professors implicats hagin començat a treballar-hi, evitant així la pèrdua del treball realitzat.
COM Fent arribar la petició al S.A.U., en còpia als coordinadors de la resta d'assignatures implicades, i s'hi ha d'indicar:
- Nom i codi dels espais originals a unir.
- Nom que s'ha de donar al nou espai.


Enllaç directe al SAU. (S'obre en una pàgina nova)

OBSERVACIONS Si algun dels espais originals conté materials i activitats, aquests es perdran.
RESOLUCIÓ *Un cop efectuada la divisió s'avisarà al coordinador que va fer la petició.Home (1).png